Contributie - Terneuzense Boys

Sponsors

Contributie

Besluiten Algemene ledenvergadering van 12-1-2023 ten aanzien van de contributie

Contributie 2022/2023

De ALV heeft deze definitief vastgesteld op de volgende bedragen:

Categorie

 

Senior

€ 223,00

Onder 19/18

€ 184,00

Onder 17/16

€ 175,00

Onder 15/14

€ 167,00

Onder 13/12

€ 158,00

Onder 11/10

€ 158,00

Onder 9/8

€ 158,00

Minipupillen Onder 7/6

€ 112,00

Korting wegens structureel vrijwilligerswerk spelend lid

-€ 34,00


Studenten

Deze kunnen een korting krijgen van 50% op de contributie. De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  1. Wonen en studeren buiten Zeeland
  2. Een studiebewijs overleggen. Wat dient als studiebewijs?  
    1. Een collegekaart van de onderwijsinstelling mèt vermelding van geldigheid in het lopende studiejaar of
    2. Een bewijs van inschrijving van de onderwijsinstelling voor het lopende studiejaar of
    3. Een verklaring van de onderwijsinstelling dat men is ingeschreven voor het lopende studiejaar.
  3. Korting moet jaarlijks worden aangevraagd

Contributie onder JO11/JO10/JO9/JO8

Omdat de contributiesprong van minipupillen naar JO9/JO8 te groot is heeft de ALV het volgende besloten. Vanaf seizoen 2023/2024 wordt de contributie van Onder JO11/JO10 en Onder JO9/JO8 uitgesloten van verhoging totdat zij op respectievelijk 90% en 80% van Onder JO13/JO12 zitten.

Contributie 2023/2024

Deze wordt met maximaal de CPI-index verhoogd.

Ongewijzigde bijzondere bepalingen contributieregeling

 

BIJZONDERE BEPALINGEN CONTRIBUTIEREGELING:

1

Indien per 1 september drie of meer gezinsleden spelend danwel niet spelend lid zijn wordt op het totale contributiebedrag 15% korting verleend.

2

Voor niet spelende leden wordt het contributiebedrag vastgesteld op 50 % van het bedrag van spelende leden.

3

Indien door omstandigheden een gedeelte van een seizoen niet kan worden gespeeld is toch de gehele contributie verschuldigd.

4

De contributies en donaties dienen te worden voldaan binnen 4 weken na verzending van de facturen.

5

De factuur zal voor bestaande leden z.s.m. na aanvang van het nieuwe seizoen worden verzonden. Voor nieuwe leden zal de factuur z.s.m. na ontvangst van het aanmeldingsformulier worden verzonden.

6

Kan de contributie vanwege financiële problemen niet tijdig worden betaald, dan dient dit schriftelijk gemotiveerd aan de penningmeester te worden gemeld, waarna gezamenlijk getracht zal worden een oplossing te vinden. De plicht tot betaling van contributie blijft uiteraard onverminderd bestaan.

7

Bij niet tijdige betaling zal omstreeks 2 weken na verstrijken van de uiterste betaaldatum, met inachtneming van punt 6, een herinnering worden verzonden, waarvoor € 4,00 boete verschuldigd is en waarbij men in de gelegenheid wordt gesteld binnen twee weken aan zijn/haar financiële verplichtingen te voldoen.

8

Is na het verstrijken van de laatste termijn geen volledige betaling, dus inclusief verschuldigde boete, ontvangen, dan zal het betreffende lid worden gestraft met de sanctie “uitsluiting” genoemd in artikel 18, punt 6 van dit reglement en wel met onmiddellijke ingang.

9

De uitsluiting wordt opgeheven door betaling van het verschuldigde bedrag (totaal van artikel 7) verhoogd met € 7,00 boete.

10

Indien de uitsluiting duurt tot 31 mei van het lopende verenigingsjaar wordt deze gevolgd door ontzetting uit het lidmaatschap ingevolge artikel 6 van de Statuten.

11

In bijzondere gevallen kan het Hoofdbestuur afwijken van de bepalingen in deze bijlage.

 

Gelieve wijzigingen, opzeggingen of onjuistheden zo spoedig mogelijk door te geven.


update januari 2023

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!